Pravidla

Obecná pravidla a informace pro lov ryb na Františkově rybníce

 1. Vstupem do areálu Frantíškova rybníka každá osoba dobrovolně souhlasí s ustanovením tohoto provozního řádu. Na pořádek bude dohlížet zodpovědný správce.
 2. Místenku za účelem lovu lze zakoupit pouze přímo na místě. Vstup na chráněné území je povolen pouze držiteli platné povolenky a to jen pro účely lovu a na místa k tomu vyhražená. Lovící po skončení pobytu odevzdává zapůjčené doplňky i záznam o ulovených rybách.
 3. Zakazuje se přivlastňování všech ryb.
 4. Zakazuje se používání pletených šňůr na celých cívkách navijáků a používání monofilních vlasců nad průměr 0,35 mm. Návazec musí být vždy menší nosnosti (slabší) než kmenový vlasec. Zakazuje se používání háčků s protihroty (Pokud není originál bez protihrotu, háčky musí upravit zamáčknutím). Na jedné udici může být navázaný jen jeden háček!
 5. Při zacházení s úlovky se vyžaduje maximální opatrnost, menší úlovky se musí vyháčkovat přímo ve vodě, větší za pomoci podběráků na mokré podložce udržováním mokrého těla ryby poléváním vodou. Povinností rybáře je ošetřit rybě poranění způsobená bojem pomocí desinfekce (clinik) a nejpozději do 5 minut ji co nejšetrněji vrátit vodě. Delší uchovávání úlovků za účelem fotografování, či filmování se zakazuje. Doporučujeme si proto před samotným rybolovem připravit nádobu s vodou a fotoaparát.
 6. Na Františkově rybníce je rybář bezpodmínečně povinen používat:
  • Velkou plněnou podložku
  • Podběrák s rameny minimálně 80 cm, materiál jemná síťovina
  • Desinfekci k ošetření ryb (clinik)
 1. Jakékoli uchovávání ulovených ryb ve vezírcích, nebo sacích je přísně zakázáno! Při porušení tohoto zákazu bude rybář vykázán z areálu Františkova rybníka bez nároku na vrácení uhrazených poplatků!!!
 2. V areálu platí zákaz rozdělávání táborových ohňů.
 3. Na všech lovných místech platí zásada čistého prostředí, odpadky patří do nádob, které jsou pro tento účel určeny.
 4. Použití rybářských přístřešků je omezeno pouze na dobu lovu a jen pro účely lovu..
 5. V případě zjištění jakéhokoli poškození ulovené ryby je rybář povinen hlásit tuto skutečnost správci areálu, který rozhodne, zda rybu vracet vodě, či nikoli.
 6. Provozovatel nenese zodpovědnost za škody na zdraví návštěvníků areálu, které si způsobili vlastní neopatrností, přeceněním svých schopností, fyzických možností, či porušením tohoto řádu. Provozovatel ze stejných důvodů neodpovídá ani za případnou smrt návštěvníka areálu.
 7. Každý návštěvník areálu zodpovídá za své vlastní věci. Ty je povinen zabezpečit tak, aby nemohlo dojít k jejich zcizení, či poškození, včetně předmětů uložených, či odložených v zaparkovaných vozidlech. Provozovatel ručí za ztrátu jen za podmínek a do výše stanovené občansko – právními předpisy.
 8. Z areálu bude vykázána osoba, která neuposlechne napomenutí správce, anebo jinak poruší ustanovení tohoto provozního řádu. Stejně tak bude vykázána každá osoba, která se bude chovat jiným nepřístojným, či rušivým způsobem. V případě neuposlechnutí výzvy k opuštění areálu smí oprávněná osoba rušitele pořádku vyvést, popřípadě požádat o pomoc policii.
 9. Vstup do areálu je zakázán osobám pod vlivem alkoholu, omamných, či psychotropních látek, osobám zahmyzeným, či postiženým nakažlivou chorobou.
 10. Areál je přístupný všem osobám, mimo uvedené v bodu 17 a 18, dětem mladším 15 let je vstup povolen jen v doprovodu osoby starší 18 let.
 11. Je přísně zakázáno manipulovat s pruty osobám, která nemají zakoupenou povolenku k rybolovu. V případě porušení bude držitel povolenky, který nechal manipulovat s pruty okamžitě a bez náhrady vykázán od vody.
 12. Vodění psů bez předchozí domluvy se správcem je zakázáno.
 13. Při jakémkoli porušení pravidel výše popsanými způsoby bude návštěvník vykázán z areálu bez jakékoli náhrady se zákazem každého budoucího lovu v této lokalitě.
 14. V celém areálu je zakázáno parkovat na místech která k tomu nejsou vyhrazena.
 15. V době od 15. března do 31. července, tj. po dobu hnízdění ptáků, se stanovuje začátek denní doby lovu na 2 hodiny po východu slunce a konec na 1 hodinu před západem slunce. Je zakázáno brodění a jakýkoliv pohyb po hladině rybníka.
 16. Při lovu na udici bude omezeno vnadění na 2 l návnady na osobu a den. Použita může být pouze rostlinná návnada; vnadění prostřednictvím boiles je zakázáno. Provozovatelem stanovená obsluha, která bude zodpovědná za dohled nad lovem ryb, bude kontrolovat množství a složení vnadící směsi.
 17. Problematika tímto řádem neupravená se řídí zákonem č. 102/1963 Sb. o rybářství ve znění pozdějších změn a doplňků (popřípadě jeho novelou) a také Občanským zákoníkem.
Přejít nahoru